ระดับอำเภอ กลุ่มตัวชี้วัด | | แสดงระดับหน่วยงาน
เป้าประสงค์ที่ 1 G1. เพิ่มความพึงพอใจของผู้รับบริการ
Chart.
   Update : 31/10/2556
Chart.
   Update : 31/10/2556
Chart.
   Update : 31/10/2556
เป้าประสงค์ที่ 2 G2.ลดอัตราการตายในกลุ่มผู้ป่วยเฉียบพลัน
Chart.
   Update : 17/10/2556
Chart.
   Update : 20/04/2556
Chart.
   Update : 10/10/2556
เป้าประสงค์ที่ 3 G3. ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีคุณภาพมากขึ้น
Chart.
   Update : 30/09/2556
Chart.
   Update : 16/08/2556
Chart.
   Update : 01/10/2556
เป้าประสงค์ที่ 4 G4. โรงพยาบาลมีคุณภาพ ได้มาตรฐาน
Chart.
   Update : 03/10/2556
เป้าประสงค์ที่ 5 G5. เครือข่ายบริการผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ 6 G6. เพิ่มศักยภาพการให้บริการ(ทุกมิติ)
Chart.
   Update : 09/08/2556
Chart.
   Update : 30/09/2556
เป้าประสงค์ที่ 7 G7. ลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนในผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรัง
Chart.
   Update : 11/10/2556
Chart.
   Update : 17/10/2556
Chart.
   Update : 11/10/2556
Chart.
   Update : 17/10/2556
Chart.
   Update : 17/10/2556
Chart.
   Update : 17/10/2556
Chart.
   Update : 17/10/2556
เป้าประสงค์ที่ 8 G8.ลดอัตราป่วยด้วยโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ ที่เป็นปัญหาสุขภาพ
Chart.
   Update : 15/08/2556
Chart.
   Update : 15/08/2556
Chart.
   Update : 14/10/2556
Chart.
   Update : 19/08/2556
เป้าประสงค์ที่9 G9. มีการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพที่สำคัญของอำเภอธาตุพนม
Chart.
   Update : 15/08/2556
Chart.
   Update : 10/10/2556
Chart.
   Update : 21/08/2556
Chart.
   Update : 21/08/2556
Chart.
   Update : 21/08/2556
Chart.
   Update : 10/10/2556
เป้าประสงค์ที่ 10 G10 . มีระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและโต้ตอบภาวะฉุกเฉินโรคและภัยสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ
Chart.
   Update : 19/08/2556
Chart.
   Update : 10/10/2556
Chart.
   Update : 03/10/2556
เป้าประสงค์ที่ 11 G11- ประชาชนได้รับความปลอดภัยจาการบริโภคอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ
Chart.
   Update : 03/10/2556
Chart.
   Update : 03/10/2556
Chart.
   Update : 03/10/2556
เป้าประสงค์ที่ 12 G12. เพิ่มศักยภาพของชุมชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง
Chart.
   Update : 07/10/2556
เป้าประสงค์ที่ 13 G13 มีระบบการจัดการสุขภาพภายใต้การมีส่วนร่วมชุมชนเข้มแข็ง บนพื้นฐานสุขภาพดีมิถีชีวิตไทยแบบพอเพียง
Chart.
   Update : 19/08/2556
เป้าประสงค์ที่ 14 G14 โรงพยาบาลสวยงามสมพระเกียรติ
Chart.
   Update : 07/10/2556
เป้าประสงค์ที่ 15 G15. ระบบบริการจัดการโปร่งใสมีส่วนร่วมตรวจสอบได้
Chart.
   Update : 07/10/2556
เป้าประสงค์ที่ 16 G16. การเงินมั่นคง
ยังไม่บันทึกข้อมูลตัวชี้วัด
เป้าประสงค์ที่ 17 G17.บุคลากรมีสุขภาพดีและมีประสิทธิภาพ และผูกพันธต่อองค์กร
Chart.
   Update : 16/08/2556
เป้าประสงค์ที่ 18 G18 มีบรรยากาศที่เหมาะสมและเอื้อในการทำงาน
Chart.
   Update : 19/08/2556
Chart.
   Update : 19/08/2556
เป้าประสงค์ที่ 19 G19 มีนวัตกรรม งานวิจัย และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
Chart.
   Update : 27/08/2556
เป้าประสงค์ที่ 20 G20 ระบบสารสนเทศมีประสิทธิภาพเชื่อมต่อการบริการและการตัดสินใจในการบริหาร
Chart.
   Update : 31/10/2556
เป้าประสงค์ที่ 21 G21 บริหารยุทธศาสตร์แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์
Chart.
   Update : 30/10/2556