ประวัติโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม            ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฎราชกุมาร ในอันที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท  ถิ่นทุรกันดารห่างไกลรัฐบาลร่วมกับพสกนิกรชาวไทย ได้แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีร่วมบริจาคทรัพย์สินสมทบ  สร้างโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชขึ้นน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นของขวัญแด่พระองค์  และเพื่อให้โรงพยาบาล
ที่จัดสร้างขึ้น สามารถบริการประชาชน ทหาร ตำรวจ พลเรือน โดยเฉพาะผู้ด้วยโอกาสทางสังคมผู้มีรายได้น้อย  ผู้พิการ
และผู้สูงอายุ ได้ด้วยดีตลอดไป จึงนำทรัพย์สินที่ประชาชนร่วมกันบริจาค จัดตั้งเป็นมูลนิธิขึ้น ชื่อว่า  "มูลนิธิโรงพยาบาล
สมเด็จพระยุพราช" โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลในท้องถิ่นที่ห่างไกล และกันดาร พร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์
เครื่องมือ ที่ใช้ในการรักษาพยาบาล จวบจนปัจจุบัน มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช  กระจายอยู่ทั่วประเทศ 21 แห่ง
            โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชธาตุพนม สร้างบนที่ราชพัสดุเนื้อที่ 50 ไร่ เริ่มการก่อสร้างเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2520  โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดคลังไม้ ธาตุพนมเป็นผู้รับเหมาก่อสร้าง
            สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมาร เสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2520  ทำการก่อสร้างเสร็จเมื่อ วันที่ 10 สิงหาคม 2521  และเปิดบริการแก่ประชาชนเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2521