แผนการดำเนินงานพัฒนาโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑

    ยุทธสาสตร์ที่ ๑ Community Happiness

    ยุทธสาสตร์ที่ ๒ Patient Happiness

    ยุทธสาสตร์ที่ ๓ Personnel Happiness

    ยุทธสาสตร์ที่ ๔ Hospital Happiness

    Bike for KING